שינוי ייעודם של מקרקעין במסגרת עריכה של תכנית בנין עיר לשם השבחתם, הוא הליך המצריך בקיאות משפטית, בתחום זה.

כחלק מצוות מקצועי הנדרש לשם קידומה של תכנית כאמור, הכולל במקרים רבים גם אדריכלים, שמאי מקרקעין, יועצי תנועה, איכות סביבה וכיו"ב, משרדנו מלווה הליכי תכנון (קידום תב"ע) לשם שינוי יעוד קרקע וכן מלווה גורמים פרטיים ו/או קבוצות בהתנגדות להליכי תכנון. 
 
למשרד ניסיון רב בהופעות בפני רשויות התכנון, בכל הדרגים, הן בליווי של יזמי תכניות והן בליווי התנגדות לתכניות.
בנוסף מטפל המשרד בהגשת הליכים משפטיים, בנוגע לנושאים תכנוניים, לרבות עתירות מנהליות, עתירות לבג"צ, עררים לוועדות הערר המחוזיות והארצית ערעורים מנהליים ועוד.
 
המשרד מתמחה גם בייצוג בנושאי רישוי, לרבות הגשת התנגדויות לבקשות להיתרי בניה או ייצוג מגישי בקשות להיתר, מפני התנגדויות, ייצוג בפני ועדות ערר וכן בהגשת עתירות מנהליות בנושאי רישוי.
 
כמו כן, מטפל המשרד בהליכים פליליים בקשר עם ביצוע עבירות בניה ו/או עבירות לפי חוק רישוי עסקים, הליכים בקשר לשימוש חורג ועוד. 
בנוסף, מטפל המשרד בטיפול בתביעות בגין הפקעות ובכלל זאת עתירות לביטול הפקעות, תביעות פיצויי הפקעה, תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה בקשר לירידת ערך כתוצאה מתכנית, עררים וערעורים בתחום היטלי ההשבחה ועוד.